Tel. Sekretariat: 61 869-1285 | Fax: 61 869-1572 | e-mail: dermatologia@spsk2.pl

Historia Katedry i Kliniki Dermatologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Klinikę Dermatologii Uniwersytetu Poznańskiego utworzono w 1922 roku w ramach Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego im. Strusia. Jej kierownikiem został prof. Adam Karwowski, który kierował kliniką przez 11 lat. Był on pierwszym profesorem dermatologii, doskonale wykształconym w wiodących ośrodkach europejskich. Rezultaty pracy naukowo-badawczej realizowanej w poznańskim ośrodku w latach 1921-1933 został opublikowany przez profesora i asystentów Kliniki w postaci prac naukowych.

13 września 1933 roku poznańska klinika miała niewątpliwy zaszczyt zostać oranizatorem XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, który był podsumowaniem kilkunastu osiągnięć poznańskiego środowiska naukowo-medycznego.W trakcie zjazdu niespodziewanie zmarł profesor A.Karwowski, a funkcję pełniącego obowiązki kierownika na kilka miesięcy przejął profesor Julian Rosner.

W 1933.r stanowisko kierownika objął profesor Adam Straszyński, twórca Poznańskiej Szkoły Dermatologicznej. W latach 1934-1939 opublikowano lub zreferowano 33 prace naukowe.Kierowanie kliniką przypadło w trudnym okresie II Wojny Światowej, w 1939r. porfesor A.Straszyński został powołany wojska.Kontynuował swoja działalność zawodową i dydaktyczna obejmując w latach 1941-1946 Katedrę Chorób Skórnych i Wenerycznych na Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwesytecie w Edynburgu.W tym czasie funkcję kierownika poznańskiej kliniki objął ponownie profesor J.Rosner

W 1949 roku Klinikę Dermatologii przeniesiono do Szpitala Klinicznego nr 2 im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Pierwszym ważnym wydarzeniem w nowo zorganizowanej Klinice był XIII zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który odbył się 1950 r. W 1961 r. Klinika zakupiła aparturę do rentgenoterapii dermatologicznej, dzięki czemu stała się w ówczesnych czasach znaczącym ośrodkiem rentgenoterapii nowotworów skóry. W latach 1945-1963 dorobek naukowy Kliniki wynosił 127 pozycji.

W 1970 r. nastąpiły zmiany w strukturze administracyjnej Poznańskiej Kliniki Dermatologii, która weszła w skład Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów. Funkcje kierownicze objął wówczas dr hab. Adam Burda. Wykształcił on wielu polskich specjalistów, był promotorem trzech przewodów dokotrskich, recenzentem kilkunastu prac doktorskich i habilitacyjnych.

W 1977 r. na stanowisko kierwnika powołano Profesora Jerzego Bowszyca, wychiwanka Kliniki Dermatologii w Gdańsku. Za kadencji profesora utworzono nowe laboratoria i pracownie: immunomorfologii, immunochemii, immunoserologii, kriobiologii komórkowej, immunoenzymatyczną, diagnostyki AIDS oraz diagnostyki zakarzeń chlamydialnych. Rozbudowie uległa pracownia mikologii lekarskiej. Utworzono również trzy nowe pracownie: Pracownię Oceny Kosmetyków, Pracownię Krioterapii oraz Pracownię Fototerapii. Od 1984 r. pod redakcją profesora J.Bowszyca zaczęto wydawać czasopismo "Postępy Dermatologii". Profesor był w latach 1984-1989 prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a w latach 1997-1998 konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

W 2002 roku funkcję kierownika przejął profesor dr hab. Wojciech Silny. Podczas kierwania Kliniką przez profesora Silnego jej pomieszczenia przeszły generalny remont. Swoją działalność rozpoczął nowocześnie wyposarzony Gabinet Dermachirurgii, Poradnia Rentgenoterapii, Fototerpii, Krioterapii oraz Pracownia Kosmetologii Lekarskiej. Profesor był również założycielem Ośrodka Dignostyki Chorób Alergicznych Skóry, który został przemianowany na Pracownię Chorób Alergicznych Skóry. Aktualnym jej kierownikiem jest profesor dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz.

Od 2012 roku poznańską Kliniką Dermatologii kieruje profesor dr hab. Zygmunt Adamski.

Oddział Kliniczny Dermatologii jest najwiekszym w Wielkopolsce ośrdokiem klinicznym i ambulatoryjnym od wysokospecjalistycznego leczenia chorób skóry i chorób wenerycznych, szczególnie dermatoz o przebiegu cięzkim, trudnych diagnostycznie, rzadkich, wymagających wysokospecjalistycznych procedur. Na terenie Polski jest jednym z niewielu ośrodków leczenia nowotworów skóry, ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry i pokrzywki, ciężkich przypadków łuszczycy, chorób tkanki łącznej, chorób pęcherzowych. Przeprowadza szeroką dziagnostykę przy użyciu wysokospecjalistycznych, nowoczesnych metod laboratoryjnych.

W ramach działalności Kliniki funkcjonuje także Poradnia Leczenia Łuszczycy. Realizowane są w niej programy leczenia biologicznego łuszczycy pospolitej oraz łuszczycowego zapalenia stawów.

Istotną rolę w działalności Kliniki Dermatologii w Poznaniu odgrywa Zakład Mykologii. W 1955 roku wydano pierwszy polski podręcznik "Mikologia lekarska", którego autorem był prof. Jan Alkiewicz - zwany "ojcem mikologii polskiej". W 1959 roku profesor założył i kierował pierwszym w Polsce Zakładem Mikologii Lekarskiej Akademii Medycznej przy oddziale dermatologicznym Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu. W 1962 roku z inicjatywy H.Prochackiego powstała Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, której pierwszym przewodniczącym został prof. Jan Alkiewicz. Prace profesora kontynuował prof. Witold Sowiński. W 1998 roku reaktywowano działalność Zakładu Mikologii Lekarskiej przy Katedrze i Klinice Dermatologii AM w Poznaniu. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Zygmunt Adamski. Zakład prowadzi działalność naukoą i dydaktyczną dla studentów i lekarzy. W 2000 r. Zakład Mikologii Lekarskiej w Poznaniu był organizatorem X Sympozjum Mikologicznego, w którym wzięło udział 700 uczestników z Polski i zagranicy.

W 2013 roku z Katedry i Kliniki został wydzielony Zakład Dermatologii i Wenerologii, którego kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba.

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.dermatologia.ump.edu.pl